Arvot ja toimintatavat

Arvot
Kunnioitus

o Turun Feeniks-koulussa kunnioitus merkitsee itsekunnioitusta ja myötätuntoa toisia kohtaan. Jokainen ansaitsee tulla rakastetuksi sellaisena kuin on.

Oppimisrauha

o Oppimisrauha käsittää oppimisen vapauden ja vastuun. Jokaisella lapsella (ja aikuisella) on oikeus tehdä valintoja omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan ja opiskella rauhassa niitä asioita, jotka itse kokee tärkeiksi ja mielenkiintoisiksi. Toisaalta vapaus tuo mukanaan myös vastuun omista valinnoista ja siitä, ettei rajoita tai häiritse muiden oppimisrauhaa.

Hierarkiattomuus

o Meille on tärkeää, että kaikilla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa koulun asioihin. Kukaan ei ole päätöksenteossa muiden yläpuolella vaan kaikille luodaan yhtäläiset mahdollisuudet osallistua.

 

Miten nämä arvot näkyvät toiminnassamme?
Aito kohtaaminen

o moniarvoisuus
o vilpitön kommunikaatio
o vastuullisuus
o sukupuolisensitiivisyys
o henkinen ja fyysinen turvallisuus

o sekulaarisuus

Kunnioitus on aitoa halua kohdata toinen ihminen avoimin mielin. Turun Feeniks-koulu pyrkii olemaan moniarvoinen ympäristö, joka on turvallinen kaikille jäsenilleen sekä henkisesti että fyysisesti. Vilpitön ja avoin kommunikaatio luo turvallisuutta ja luottamusta ja on perustana myös ristiriitojen ratkaisemisessa. Sukupuolisensitiivisyys on meille tärkeää – sekä hameet että autot kuuluvat kaikille, joita ne sattuvat kiinnostamaan. Jokainen saa ilmentää sukupuolen kokemustaan vapaasti siten kuin haluaa. Moniarvoisuus tarkoittaa meille myös sitä, että koulu itsessään on sekuläärinen, mutta ihmisiä kannustetaan vuoropuheluun myös maailmankatsomusten osalta.

 

Oppimisen vapaus ja vastuu

o yksilöllisyyden kunnioittaminen
o vapaus & vastuu omasta oppimisesta
o sallittu hallitsemattomuus

Oppimisrauha syntyy, kun jokainen saa itse suunnitella opiskeluaan ja ottaa vastuuta siitä. Turun Feeniks-koulussa kaikilla on vapaus ja vastuu omasta oppimisesta sekä oppimisrauhan antamisesta muille. Meillä oppijoita ei normiteta vaan arvostamme jokaisen yksilöllistä tahtia ja tapaa toimia. Oppijan vastuuseen kuuluvat myös pidemmän tähtäimen tavoitteet. Silti suunnitelmilla on vapaus muuttua: uusiutuvat horisontit kertovat kasvavasta itseymmärryksestä. Annamme tilaa yllättävillekin käänteille ja niiden luomille mahdollisuuksille. Turun Feeniks-koulu on sekulaarinen oppimisympäristö: kunnioitamme erilaisia maailmankatsomuksia, asettamatta mitään niistä toisen edelle.

 

Yhdessä päättäminen

o yhteinen päätöksenteko koulukokouksessa
o hierarkiattomuus
o toimijoiden/koulun autonomia
o sovittelupiiri

Meillä kaikki saavat osallistua päätöksentekoon sen verran kuin haluavat. Osallisuus koulussa kasvattaa osallisuuteen yhteiskunnassa. Kukaan ei ole toisen yläpuolella vaan käytämme päätöksenteossamme konsensusmallia, joka ottaa huomioon kaikki näkemykset ja pyrkii keskustelemalla ratkaisuun, joka tyydyttää kaikkia. Myös konfliktien ratkaisu sovittelupiirissä toimii tällä tavoin.