Visio

Pilottihanke: uuden oppimistutkimuksen testilaboratorio – sosiaalinen peruskoulun oppimisympäristö
Suunnattu 5-18-vuotiaille (joustava siirtymä päivähoidosta kouluun)
Yksilölliset, vuosiluokkiin ja oppiaineisiin sitomattomat, ilmiökeskeiset oppimispolut
Yhteinen hallinnointi – päätökset tehdään koulukokouksessa yhdessä keskustellen
Vahva vuorovaikutus ympäröivän maailman kanssa
Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
Uusien osallistavien käytänteiden testilaboratorio
Yliopistollinen tutkimus ja dokumentointi
Käytänteiden leviäminen koulujärjestelmään osana olemassaolevia kouluja sekä uusien koulujen kautta (koulutukset, kirjat)

 

Oppia omaan tahtiin

Kasvavalla lapsella on huikea kyky havaita itse, millaisia taitoja hän kulloinkin tarvitsee, ja työskennellä niiden kehittämiseksi väsymättä. Kävelemään opettelevalla taaperolla on edessään suuri haaste, jonka voittaakseen hän harjoittelee jatkuvasti mustelmista piittaamatta. Puhumaan opetteleva lapsi tarkkailee jatkuvasti ympärillään olevia tapoja kommunikoida niitä jäljitelläkseen. Näihin haasteisiin tarttuvat lapset kehittyvät kukin yksilölliseen tahtiinsa. He eivät tarvitse oppitunteja eikä heitä tarvitse erikseen kehottaa oppimaan tai aikatauluttaa heidän päiväänsä puhe- ja kävelytunteja. Koko elämä on oppimista.

 

Ihmisen luontainen kyky oppia ei katoa taaperovuosien päättyessä. Voimme vaalia tätä oppimisen intoa antamalla lapsille ja nuorille vapauden kehittyä yksilöllisesti omaan tahtiinsa ilman suorituspaineita. Jokainen lapsi haluaa haastaa itsensä ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja kehittymään siinä aktiiviseksi toimijaksi. Uteliaisuus ja halu oppia ohjaavat lapsen kasvua paremmin kuin pätevimmänkään pedagogin opetusohjelma. Näiden lisäksi turvallinen, virikkeellinen ympäristö, jossa lasten ja aikuisten välillä vallitsee molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus, tarjoaa lapselle parhaan mahdollisen alustan kehittyä niin teoreettisessa ymmärryksessä, käytännön taidoissa kuin kommunikoinnissa ja itsetuntemuksessa.

 

Jokainen koulupäivä on vapaapäivä

Turun Feeniks-koulu ei ole sellainen koulu, jollaisiin olemme tottuneet. Se on paikka, joka on rakennettu tukemaan lasten ja nuorten yksilöllistä tapaa kehittyä ja kasvaa. Siksi se toimii radikaalisti eri tavalla kuin tavalliset päiväkodit ja peruskoulut tai steiner- ja montessorikoulut. Uskomme, että kun lapsella on tilaa ja aikaa tutkia omia kiinnostuksenkohteitaan omista lähtökohdistaan käsin, hänen oppimismotivaationsa pysyy korkealla.

 

Meillä ei tule olemaan oppilaita eikä opettajia, vaan yhdessä toimivia ihmisiä. Meillä ei ole perinteisiä luokkahuoneita eikä lukujärjestyksiä. Meillä ei ole pakollisia kokeita eikä arvosanoja, emmekä ryhmittele lapsia iän tai sukupuolen mukaan. Sen sijaan meillä tulee olemaan tila, jossa aikuiset ja lapset kohtaavat tasavertaisina, jossa jokainen saa oppia omaan tahtiinsa ja omien tavoitteidensa mukaan, ja jossa ystävyys ja yhteiset kiinnostuksenkohteet merkitsevät ikää enemmän. Uskomme, että oppiminen on motivoivinta silloin, kun vertailukohteena eivät ole toiset, vaan oma aiempi taitotaso. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että oppiminen olisi aina itsenäistä. Niin lapset kuin aikuisetkin nauttivat yhdessä tekemisestä ja innostus on tarttuvaa.

 

Turun Feeniks-koulussa lapsilla ja nuorilla on tilaa riehua, iloita ja telmiä ja toisaalta myös vetäytyä omaan rauhaan olemaan, lukemaan ja miettimään kaikkea mitä elämä on tuonut vastaan. Koulussa on löyhä samankaltaisena toistuva päivä- ja viikkorytmi: milloin on aika syödä, milloin yhdessä sovittu rauhallisen toiminnan tai levon hetki, milloin taas retkipäivä. Yhdessä sovitut toimintamallit tekevät päivistä sujuvia. Koulun tavallisiin päiviin sisältyy vapaata leikkiä ja ihan oikeiden asioiden oikeaa tekemistä sekä koulukokouksia ja kaikenlaista yhteistä olemista. Lapset ovat mukana lähes kaikissa tavallisen elämän asioissa ruoanlaitosta leikkikentän suunnitteluun omien kykyjensä mukaan. He oppivat samalla sekä niin sanottuja akateemisia taitoja kuten lukemista, kirjoittamista ja laskemista että käytännön kädentaitoja ja vastuun ottamista omasta elämästään ja koulun toiminnasta. Aikuiselta tämä vaatii kokonaan uutta asennoitumista lapsiin, kouluun ja tekemiseen. Turun Feeniks-koulussa opimme toinen toisiltamme omien kykyjemme mukaan ikään katsomatta.

 

Yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä

Feeniks-koulun lapset ohjaavat oppimistaan omien yksilöllisten kiinnostustensa ja tarpeidensa pohjalta. Lasten kanssa kirjataan ylös kunkin lapsen oma oppimissuunnitelma, joka voi olla niin löyhä tai tarkoin määritelty kuin lapsi itse ja hänen perheensä haluaa.

 

Yhteisestä toiminnasta sovitaan lasten ja aikuisten kesken. Turun Feeniks-koulussa aloitteita käsitellään koulukokouksessa ja asioita sovitellaan sovittelupiirissä. Koulukokous on koulun ylin päättävä elin ja se pidetään viikottain (ja aina tarpeen vaatiessa). Koulukokouksessa kaikilla koulun päivittäisessä toiminnassa mukana olevilla on yhtäläinen mahdollisuus keskustella koulun ajankohtaisista kysymyksistä ja päätökset tehdään yhdessä. Usein lasten tekemät ratkaisuehdotukset lasten pulmiin ovat paljon toimivampia kuin aikuisen usein rajoittuneet näkökulmat. Mahdollisuudesta vaikuttaa yhteisönsä asioihin syntyy myös kunnioitus muita kohtaan. Koulukokoukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta yleensä lapset ja nuoret haluavat olla mukana päättämässä itseään koskevista asioista.

 

Sovittelupiirin tarkoitus on auttaa ratkaisemaan ristiriitoja, konflikteja tai yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamis- ja rikkomiskysymyksiä. Myös sovittelupiiriin kuka tahansa voi tuoda soviteltavan asian. Kuten kaikessa muussakin Turun Feeniks-koulun päätöksenteossa, myös koulukokouksessa ja sovittelupiirissä noudatetaan konsensusmenetelmää, jossa ensisijaisesti etsitään yhdessä kaikkia tyydyttävä ratkaisu sen sijaan, että päätöksistä esim. äänestettäisiin.  Turun Feeniks-koulun toimintaa leimaa vahva luottamus siihen, että mikä tahansa koulun toiminnassa eteen tuleva tilanne voidaan käsitellä yhdessä.

 

Neuvottelu ja asioista sopiminen korostuvat myös päivittäisessä toiminnassa. Kun käytännön ratkaisut tehdään yhdessä sopimalla kaikki huomioon ottaen, kehittyvät lasten vuorovaikutustaidot ja itsetuntemus vankalle pohjalle. Turun Feeniks-koulussa lapset tietävät tulevansa kuulluiksi ja voivat tuoda omia aloitteitaan melkeinpä mistä tahansa koulun arkea koskevista asioista yhteisesti päätettäviksi.

 

Oikeastaan Feeniks-koulu onkin enemmän yhteisö kuin koulu: oppimisympäristömme rakentuu kunnioittavalle kohtaamiselle, vuorovaikutukselle ja yhteiselle vastuun kantamiselle. Tärkeintä, mitä lapsi voi tehdä kanssamme, on opetella tuntemaan itsensä, toteuttaa kiinnostuksenkohteitaan sekä koetella ongelmanratkaisutaitojaan käytännössä. Näin lapsi saa arvokkaita taitoja, jotka auttavat kohtaamaan muuttuvan maailmamme vaihtelevat haasteet.