Osallistumisen tapoja on monia

Turun Feeniks-koulu tekee säännöllisesti yhteistyötä eri alojen opiskelijoiden ja opinnäytetyön tekijöiden kanssa. HUMAKin yhteisöpedagogiopiskelija Alina Vaitinen teki opinnäytetyönsä Turun Feeniks-koulun oppilaiden osallistumisen tavoista. Alla Alinan kirjoitus aiheesta. 

Opinnäytetyön löytää kokonaisuudessaan osoitteesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/263871

“Turun Feeniks- koulussa kaikki toiminta perustuu oppilaslähtöisyydelle ja aidolle osallisuudelle. Oppilailla on paljon erilaisia tapoja osallistua koulun arjessa ja he ovat mukana kaikessa päätöksenteossa. 

Alina Vaitinen kirjoitti aiheesta opinnäytetyön kartoittaen Feeniks-koulun oppilaiden osallistumisen tapoja, ja pyrki löytämään kehittämisideoita tutustumalla muiden demokraattisten oppimisympäristöjen toimintaan Iso-Britanniassa ja Saksassa.

Opinnäytetyö toteutettiin kevään ja syksyn 2019 aikana useiden eri menetelmien kautta. Turun Feeniks-koulun opettajaa ja oppilaita haastattelemalla saatiin tietoa siitä, millaisia heidän kokemuksensa ovat osallisuudesta koulussa ja havainnointi koulupäivien aikana valaisi koulun arjessa tapahtuvaa osallistumista ja kiinnitti huomiota yksityiskohtiin. Benchmarkingin, eli niin sanotun positiivisen vertailun, toteuttamiseksi haastateltiin kahden eurooppalaisen demokraattisen koulun henkilökunnan jäseniä. Heiltä saatiin paljon tietoa siitä, miten demokraattiset koulut toimivat muualla ja millaisia tapoja osallistua niiden oppilailla on. 

Menetelmän antamasta tutkimustiedosta nousi esiin kolme teemaa, joita voitiin käyttää kehittämisideoiden laatimisessa. Teemat ovat: Oppilaiden kokemus osallisuudesta on kokonaisvaltainen, Koulukokous vahvistaa osallisuutta sekä Kouluryhmän ja yhdistyksen yhteistyöllä eteenpäin.  Teemojen lisäksi syntyi visuaalinen juliste oppilaiden osallisuuden tueksi!”